نحوه فروش سهام عدالت از طریق بانک ها به چه صورتی است؟

طی مصوبات شورای راهبری آزاد سازی سهام عدالت، شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به زودی در بازار سرمایه درج نماد خواهند شد. سخنگوی ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت گفت: زیر ساخت ها برای فروش سهام عدالت از طریق شبکه بانکی در حال آماده سازی است. جزئیات فروش سهام عدالت از طریق بانک… ادامه خواندن نحوه فروش سهام عدالت از طریق بانک ها به چه صورتی است؟