عرضه اولیه سهام

زمان عرضه اولیه شرکت زر ماکارون + میزان نقدینگی مورد نیاز