عرضه اولیه سهام

زمان عرضه اولیه آریا ساسول در سال 99 + نقدینگی مورد نیاز